img

Algemene voorwaarden

De website www.raepsaetnv.be (verder kortweg Raepsaet nv. genoemd ) is een initiatief van:

Vennootschapsnaam

Firma Henri Raepsaet en Zonen

Vennootschapsvorm

Naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer

0400.238.826

Adres

Meersbloem-Leupegem, 32, 9700, Oudenaarde

 

Raepsaet nv. verkoopt professioneel gereedschap, technische producten, bouwbeslag en elektrische handgereedschappen.

In geval van vragen of opmerkingen kan je ons steeds bereiken via:

A. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Raepsaet nv. aan de Koper. Zodra je gebruik maakt van onze website aanvaard je als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Raepsaet nv. behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Aanbod en Aanvaarding

Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Raepsaet nv. engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert Raepsaet nv. hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Raepsaet nv. baseert haar informatie grotendeels op de informatie zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten. Raepsaet nv. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde informatie, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Raepsaet nv.

Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om je hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Je kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is Raepsaet nv. niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Raepsaet nv. worden gecorrigeerd.

Bepaalde producten of diensten kunnen niet via onze online ordermethode besteld worden. De koper moet in dat geval Raepsaet nv. contacteren en zal een individuele offerte ontvangen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien .De Algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling ontvangt je tevens in een order bevestigings e-mail.

De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

leveringsprijzen: Verzendingkosten: € 6 voor België.

Raepsaet nv. heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW - tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De Aanvaarding

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Raepsaet nv. moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Raepsaet nv. zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Raepsaet nv. kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Raepsaet nv. de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Raepsaet nv. het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Raepsaet nv. kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper,  Raepsaet nv.,  hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen zoals aangeduid op onze website.

Raepsaet nv. neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft ons de noodzakelijke zekerheden.

De Koper kan een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. In dat geval heeft de Koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Raepsaet nv. zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Raepsaet nv. alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer Raepsaet nv. na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

Raepsaet nv. stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Raepsaet nv. behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

4. Levering en installatie

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt. De maximumtermijn voor het leveren van een product is 30 dagen na ontvangst van bestelling. Mochten omstandigheden ertoe leiden dat een verzending geheel of gedeeltelijk vertraging oploopt of niet kan uitgevoerd worden, dan brengen wij je daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Leveringstermijnen op onze website vermeldt hebben een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Raepsaet nv. er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Raepsaet nv. spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

Raepsaet nv doet voor de levering beroep op externe partijen.

Raepsaet nv. neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper.

Raepsaet nv. draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Raepsaet nv. bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Raepsaet nv. is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

5. Gebreken en klachten

Hoewel Raepsaet nv. steeds de ambitie heeft om haar klanten tevreden te stellen, van de producten kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Onze aanpak inzake garantie laat ons toe alsnog jouw tevredenheid te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk.

 

5.1 Wettelijke garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Je hebt een termijn van 2 maanden na de vaststelling van een gebrek of defect om dit bij ons te melden, al hebben we uiteraard het liefst dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld zodat we je sneller kunnen helpen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Als het defect of gebrek onder de wettelijke garantie valt, dan betalen we je de verzendingskosten (die je gemaakt hebt om het product terug te sturen) achteraf terug.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Raepsaet nv, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending ten gevolge van een verborgen gebrek zijn voor rekening van de Koper.  

Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Klium is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Raepsaet nv. deze opnieuw aan de Koper verzenden.

De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. 

5.2 Commerciële garantie

Duur en aanvang

Ter aanvulling van de wettelijke garantie van twee jaar, biedt Raepsaet nv. de Consument een commerciële garantie op elektrische gereedschappen/machines. Indien ondergenoemde voorwaarden voldaan zijn, kan de Consument in totaal genieten van drie (3) jaar garantie.

Om aanspraak te maken op deze aanvullende commerciële garantie, dient de Consument de aankoop van zijn elektrisch gereedschap/machine te registreren bij de desbetreffende fabrikant. Door registratie van zijn aankoop bij de fabrikant verkrijgt de Consument vanwege de fabrikant een aanvullende fabrieks- of merkgarantie van één (1) jaar.De commerciële garantietermijn begint te lopen op de datum waarop de wettelijke garantietermijn verstrijkt.

Herstel en vervanging

Opdat de Consument beroep kan doen op de geboden commerciële garantie, dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

a) De aankoop heeft betrekking op elektrisch gereedschap/machine van één van de volgende merken:        Metabo, Milwaukee

b) De aankoop werd tijdig geregistreerd bij de desbetreffende fabrikant.

c) Het betreft een aankoop die plaatsvond na 02/07/2018. Consumenten die een aankoop deden vóór die datum kunnen bijgevolg geen beroep doen op de commerciële garantie.

d) Op verzoek van Raepsaet nv. moet de Consument het huidige garantiecontract, samen met de orderbevestiging en het betalingsbewijs voorleggen.

Toepassingsvoorwaarden

Vastgestelde gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Raepsaet nv.

In tegenstelling tot de wettelijke garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de commerciële garantie.

De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Raepsaet nv, tenzij de Consument kan aantonen dat de door Raepsaet nv. geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld. De commerciële garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

Beperking van de commerciële garantie

De Consument kan geen aanspraak maken op de commerciële garantie voor gebreken en storingen die het gevolg zijn van:

a) onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding, onjuist gebruik, als mede onjuiste bediening of belasting;

b) externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen;

c) reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Raepsaet nv. voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd;

d) onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten;

e) stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen;

f) het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

6. Herroepingsrecht

Iedere Consument beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Raepsaet nv.:

Nadat hij Raepsaet nv. op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Raepsaet nv. , en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Raepsaet nv. zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door Raepsaet nv. worden niet terug betaald.

Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Raepsaet nv. het recht om de terugbetaling op te schorten.  Raepsaet nv. betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij/zij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Raepsaet nv is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Raepsaet nv. verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7. Overmacht

Indien Raepsaet nv. door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Raepsaet nv. niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Raepsaet nv. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8. Verwerking persoonsgegevens

De door jou verstrekte informatie is noodzakelijk voor de verwerking en afhandeling van de bestellingen, de facturatie en de follow-up van retourzendingen. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het verstrekken van onjuiste of valse persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Privacyverklaring , deze kan men vinden op de website.

 

9. Preventie Namaak

Raepsaet nv. bied te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Raepsaet nv. , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Raepsaet nv. haar maatschappelijke zetel heeft.

11. Code en klachtenprocedure

Een klacht over een product of onze dienstverlening kan je indienen per e-mail via info@raepsaet.eu of telefonisch via 032 55 30 04 21 (op weekdagen tussen 09:00 en 16:00).  

We doen ons uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Ben je toch niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie van Becommerce, Safeshops of de consumentenombudsdienst. Tevens kan je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=NL).

Safeshops klachtenprocedure: https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk via Info@SafeShops.be. Adres: Kapelsesteenweg 195/1,2180 Ekeren.

BeCommerce klachtenprocedure: https://www.becommerce.be/klachtenformulier-webshops

Consumentenombudsdienst: https://consumentenombudsdienst.be/nl)

Raepsaet nv. reageert uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht. Dit geldt zowel voor particuliere als zakelijke klachten. Maar natuurlijk proberen we alle klachten zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

Aan:

[Naam ondernemer]

 

[geografisch adres ondernemer]

 

[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

 

[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 

 

 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 

 

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

 

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Top